for TDSK

TDSKのnew jacket  腕にはTDSKのhandpaint


無時に受け取った様です。enjoy Bali surf TDSK !